Edward Lucas

Senior Fellow, Center for European Policy Analysis